*titleborder()

Syntax

*titleborder (borderon bordercolor borderwidth borderxmin borderxmax borderymin borderymax)

Type

HyperMesh HMASCII Command

Inputs

borderon
Set to nonzero, if the border is to be displayed.
bordercolor
The color of the title border. Refer to the color variable chart.
borderwidth
The width of the border.
borderxmin
The x coordinate of the left side of the title.
borderxmax
The x coordinate of the right side of the title.
borderymin
The y coordinate of the top of the title.
borderymax
The y coordinate of the bottom of the title.

Errors

None.