/PROP/TYPE14(FLUID)

ブロックフォーマットキーワード 一般流体プロパティセットを記述します。

フォーマット

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
/PROP/TYPE14/prop_IDまたは/PROP/FLUID/prop_ID
prop_title
空白のフォーマット
qa qb h        

定義

フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子

(整数、最大10桁)

 
prop_title プロパティのタイトル

(文字、最大100文字)

 
qa 2次体積粘性

デフォルト = 10-20(実数)

 
qb 線形体積粘性

デフォルト = 10-20(実数)

 
h アワグラス粘性係数

デフォルト = 0.10(実数)

 

例(流体)

#RADIOSS STARTER
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
/PROP/FLUID/2
FLUID (unit kg_m_s) data from Example 39 - Biomedical Valve
# blank card

#        q_a         q_b          h
        1E-20        1E-20         .1
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|
#ENDDATA
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

コメント

 1. CFD以外のバージョンでは、qaqbのデフォルト値はそれそれ1.10および0.05です。